Wel­kom bij DARE Trai­ning & Advies

Wat doen wij?

Dare biedt trai­nin­gen op gebied van men­taal & emo­ti­o­neel mana­ge­ment, omgaan met weer­stand, con­flict en agres­sie, omgaan met fysie­ke agres­sie, stress­ma­na­ge­ment, team­buil­ding en com­mu­ni­ca­tie.

Heart­math®

Dare! Trai­ning en Advies maakt voor diver­se trai­nin­gen gebruik van Heart­math® Bio­feed­back Appa­ra­tuur. Hier­mee krij­gen cur­sis­ten visu­eel zicht op bepaal­de pro­ces­sen van hun lichaam en zenuw­stel­sel in rela­tie tot stressbron­nen en/of agres­sie. Heart­math® doet al meer dan 20 jaar weten­schap­pe­lijk onder­zoek naar de rela­tie tus­sen omge­ving, lichaam en o.a. adem­ha­lings­tech­nie­ken. ook in neder­land wordt al meer dan 10 jaar onder­zoek gedaan o.a. door de Rijks­uni­ver­si­teit in Gro­nin­gen.