26 febru­a­ri Fries­land Col­le­ge

Op 26 febru­a­ri heb­ben we weer een prach­tig trai­ning ‘In Balans — Omgaan met Con­flict & Agres­sie’ mogen geven. Deze dag ston­den docen­ten van de entree oplei­ding zorg van het Fries­land Col­le­ge cen­traal.