Heart­Math Stress Reduc­tie Pro­gram­ma voor veer­kracht en ener­gie

Het Stress Reduc­tie Pro­gram­ma van Heart­Math is een indi­vi­du­eel coa­chingstra­ject waar­in je leert grip te krij­gen op jouw stress­re­ac­ties door mid­del van zelf­stu­rings­tech­nie­ken. Deze tech­nie­ken wor­den gecom­bi­neerd met objec­tie­ve bio­me­di­sche feed­back op de com­pu­ter waar­door je direct kan waar­ne­men wel­ke invloed stress heeft op jouw sys­teem en waar­door je met behulp van de tech­nie­ken jezelf kan bij­stu­ren en ver­be­te­ren.

Gedu­ren­de het pro­gram­ma, wat bestaat uit 7 ses­sies van onge­veer ander­half uur, wordt je bege­leid door Daniel­le Rubingh, een offi­ci­ë­le Heart­Math coach. Daniel­le leert je de gepa­ten­teer­de Heart­Math tech­nie­ken aan waar­door jij in staat zal zijn om de nega­tie­ve effec­ten van stress te stop­pen en om te zet­ten in rust, vita­li­teit (ener­gie) en veer­kracht. Dit bevor­dert zeer effec­tief jouw wel­be­vin­den, jouw gezond­heid en je pres­ta­ties. Je ont­vangt een werk­boek waar­in je actief kan wer­ken aan jouw pro­ces.

Daniel­le biedt als geli­cen­seerd Heart­math-coach  het unie­ke Heart­Math Veer­kracht Pro­gram­ma aan. Dit pro­gram­ma is toe­ge­spitst op de eisen van deze tijd: het is een­vou­dig te leren, kost wei­nig tijd, is effec­tief en gebruikt moder­ne tech­no­lo­gie ter onder­steu­ning.
Ook is het geba­seerd op de weten­schap­pe­lij­ke inzich­ten over hoe hart en her­se­nen samen­wer­ken en hoe men­sen hier invloed op kun­nen uit­oe­fe­nen om zich ont­span­nen en vitaal te voe­len in alle omstan­dig­he­den.

Enke­le ken­mer­ken van de aan­pak:

 • Per­soon­lij­ke doe­len als uit­gangs­punt voor de coa­ching
 • Inte­gra­tie van de tech­nie­ken in het dage­lijks leven van de cli­ënt
 • Bewust­wor­ding van stresspa­tro­nen
 • Leren onge­wens­te patro­nen te door­bre­ken
 • Trai­nen van hart­co­he­ren­tie met behulp van de emWa­ve Pro of de emWave2

De geli­cen­seer­de Heart­math-coa­ches hou­den hun kwa­li­teit op peil door inter­vi­sie en geza­men­lij­ke bij­scho­ling. De resul­ta­ten van onder­zoek en erva­rin­gen met cli­ën­ten in bin­nen- en bui­ten­land wor­den hier­bij betrok­ken.

In een eer­ste con­tact  kunt u uw wen­sen en ver­wach­tin­gen bespre­ken en krijgt u een aan­bod op maat. De moge­lijk­he­den vari­ë­ren van u op weg hel­pen om zelf met de emWa­ve Pro en/of de emWave2 aan de slag te gaan tot 7 ses­sies waar­in u sys­te­ma­tisch de tech­nie­ken oefent en gecoacht wordt om hart­co­he­ren­tie eigen te maken. Naast face-to-face bij­een­kom­sten is tele­fo­ni­sche coa­ching moge­lijk. Daar­naast is het ook moge­lijk om bij DARE! de groeps­trai­ning: Het voor­deel van veer­kracht te vol­gen. Voor meer infor­ma­tie over de ver­schil­len­de moge­lijk­he­den kunt con­tact met ons opne­men via het con­tact­for­mu­lier.

Con­se­quen­te toe­pas­sing van de tech­nie­ken van Heart­math leve­ren men­sen het vol­gen­de op:

 • Min­der stress, meer inner­lij­ke rust
 • Meer vol­doe­ning en wel­be­vin­den
 • Min­der bezorgd­heid en angst
 • Ver­be­te­ring van de balans werk — pri­vé
 • Meer hel­der­heid van geest
 • Gemak­ke­lij­ker pri­o­ri­tei­ten kun­nen stel­len
 • Het malen in het hoofd tot stil­stand kun­nen bren­gen
 • Beter stra­te­gisch den­ken
 • Beter kun­nen con­cen­tre­ren
 • Ver­hoog­de cre­a­ti­vi­teit van geest
 • Meer ener­gie en vita­li­teit
 • Meer kun­nen doen in min­der tijd
 • Emo­ti­o­neel meer in even­wicht
 • Meer waar­de­ring voor ande­ren en/of voor het werk
 • Meer zelf­ver­trou­wen
 • Min­der aan bui­en onder­he­vig
 • Bete­re gezond­heid
 • Afna­me klach­ten als moe­heid, hoofd­pijn

Wat doet stress met je?
Stress hoort bij het leven. Maar wat als stress de over­hand krijgt? Wat gebeurt er dan met jouw lichaam?

Je kunt stress zien als het effect van de druk en span­ning van het dage­lijk­se leven op je lichaam. Voor­al gro­te ver­an­de­rin­gen in uw leven of werk zijn dui­de­lij­ke bron­nen van stress, zoals ziek­te, kin­de­ren krij­gen, echt­schei­ding, ver­lies van part­ner, ver­hui­zin­gen of ont­slag. Vaak zijn het ech­ter voor­al de con­ti­nue klei­ne erger­nis­sen waar men het meest onder lijdt. Denk aan in de file staan, gebrek aan tijd, het niet kun­nen waar­ma­ken van ver­wach­tin­gen, etc. Vol­gens het Ame­ri­can Insti­tu­te of Stress zijn tot 80% van de gezond­heids­pro­ble­men aan stress gere­la­teerd.

Heart­Math Bene­lux, Post­bus 30, 6230 AA, Meers­sen — Copy­right © 2009–2015