Hoe ade­men tegen stress helpt

Ieder­een die werkt heeft te maken met werk­druk. Maar hoe je ermee omgaat, dat maakt het ver­schil. Wan­neer je weet wat stress ver­oor­zaakt en wat het met je doet, kun je het aan­pak­ken. En dat maakt werk een stuk werk­baar­der. Werk­druk­kam­pi­oen onder­wijs Een sec­tor waar­in werk­druk een groot pro­bleem vormt, is het onder­wijs. Onder­zoek van Lees meer …

De groeps­trai­ning “Het voor­deel van veer­kracht” suc­ces­vol

De eer­ste groep van 8 mede­wer­kers van de Rond­om­zorg B.V. heeft de groeps­trai­ning “Het voor­deel van Veer­kracht” suc­ces­vol afge­rond. In 4 maan­dag­avon­den leer­den deze mede­wer­kers in de zorg zelf­ma­na­ge­ment tech­nie­ken waar­mee ze veer­krach­ti­ger in het leven en hun werk kun­nen staan en de scha­de­lij­ke effec­ten van stress op hun gezond­heid aan kun­nen pak­ken.

Start In Balans­trai­ning Fries­land Col­le­ge

Op vrij­dag 4 sep­tem­ber is ROC Het Fries­land Col­le­ge begon­nen met de trai­ning “omgaan met con­flict en agres­sie” (In Balans Trai­ning).  We zijn begon­nen met het trai­nen van de onder­steu­nen­de dien­sten, de men­sen die vaak con­tact heb­ben met leer­lin­gen en ande­ren bui­ten de les­uren en/of bui­ten de les­lo­ka­len. De trai­nin­gen (3x op rij op de Lees meer …

Start Dare! Trai­ning & Advies

Eind mei is Rond­om­zorg VOF opge­gaan in de Rond­om­zorg Groep, met daar­on­der Rond­om­zorg BV en Dare! Trai­ning & Advies BV. Alle trainings‑, des­­kun­­dig­heids­­­be­­vor­­de­rings- en advies­ac­ti­vi­tei­ten van Dani­ël­le Rubingh en René de la Por­te zul­len onder­no­men wor­den van­uit dit nieu­we plat­form. Daar­naast zal ook een aan­tal men­sen met wie zij samen­wer­ken via dit nieu­we bedrijf hun Lees meer …