Con­tro­le Fysie­ke Beheer­sing

Als soci­a­le vaar­dig­he­den niet meer toe­rei­ken om eigen vei­lig­heid, die van de collega’s en/of klan­ten te waar­bor­gen en er moet fysiek inge­gre­pen wor­den, dan is het belang­rijk dat dit vei­lig, effec­tief en pro­por­ti­o­neel gebeurt.

Trai­ning Con­tro­le Fysie­ke Beheer­sing
Om beroeps­be­oe­fe­naars hier vaar­dig­he­den in aan te rei­ken heeft Rond­om­zorg i.s.m. Cen­trum Weer­baar­heid en Per­soon­lij­ke Vei­lig­heid uit Leeu­war­den een trai­ning Con­tro­le Fysie­ke Beheer­sing ont­wik­keld. De trai­ning leert de deel­ne­mers om d.m.v. drie sim­pel te leren tech­nie­ken de mees­te situ­a­ties in hun voor­deel te kun­nen beïn­vloe­den. Daar­naast leert men hoe, door samen te wer­ken, een drei­gen­de situ­a­tie effec­tie­ver aan te pak­ken. Daar­naast is er ruim aan­dacht voor men­taal en emo­ti­o­neel zelf­ma­na­ge­ment.

Het ver­dient aan­be­ve­ling de trai­ning CFB voor­af te laten gaan door de In Balans Trai­ning.

Tarie­ven
De kos­ten van de trai­ning zijn afhan­ke­lijk van de groeps­groot­te, het basis vaar­dig­heids­ni­veau en de wen­sen. Vraag ons om een vrij­blij­ven­de offer­te