Hart voor de Zorg Pro­gram­ma

Heart­Math® groeps­trai­nin­gen zijn spe­ci­fiek ont­wik­keld voor het ver­be­te­ren van het pres­ta­tie­ver­mo­gen van indi­vi­du­en in orga­ni­sa­ties en zorg­in­stel­lin­gen.

Heart­Math “Hart voor de Zorg Pro­gram­ma”

De heden­daag­se hec­ti­sche, steeds ver­an­de­ren­de en veel­ei­sen­de zor­gom­ge­ving vraagt veel ener­gie en uit­hou­dings­ver­mo­gen van u als zorg­ver­le­ner. Het Heart­Math pro­gram­ma Hart voor de Zorg wil u hier­in graag onder­steu­nen. Het pro­gram­ma is geba­seerd op enke­le decen­nia onder­zoek van het Heart­Math insti­tuut in samen­wer­king met neu­ro­lo­gen en car­di­o­lo­gen. Het biedt u effec­tie­ve tech­nie­ken waar­door u in staat bent stress te pare­ren en beter om kunt gaan met hoge werk­druk, gro­te ver­ant­woor­de­lijk­heid en moei­lij­ke situ­a­ties. U ervaart zo meer balans.

Het Hart voor de Zorg pro­gram­ma maakt het trai­nen van een gezond, cohe­rent hart­rit­me een­vou­dig. Dit heeft een krach­tig posi­tief effect op uw func­ti­o­ne­ren, zowel op het werk als thuis. Met wei­nig tijds­in­span­ning werkt u aan meer balans en vreug­de in uw leven. Dit geli­cen­ceer­de pro­gram­ma wordt alleen gege­ven door trai­ners die zijn opge­leid en gecer­ti­fi­ceerd door Heart­Math Bene­lux.

Het hart speelt een cen­tra­le rol in het Hart voor de Zorg pro­gram­ma. Heart­Math heeft bio- feed­back­soft­wa­re ont­wik­keld, waar­bij via een oor­sen­sor het hart­rit­me in beeld wordt gebracht op het scherm van een lap­top. Het hart­rit­me heeft een diep­gaand effect op onze cog­ni­tie­ve func­ties, zoals hel­der­heid van den­ken, inzicht, het nemen van beslis­sin­gen, manier van com­mu­ni­ce­ren en ook op onze gezond­heid. Het is moge­lijk om het hart­rit­me bewust te beïn­vloe­den zodat er een har­mo­ni­eus (cohe­rent) hart­rit­me­pa­troon ont­staat.

Doel­groep

De hart­co­he­ren­tie trai­ning is bestemd voor zorg­ver­le­ners van alle niveaus en func­ties. Deze trai- ning werkt pre­ven­tief, maar is ook geschikt als u hoge werk­druk ervaart. Gezond­heid ver­be­tert en vaak kan ver­zuim wor­den voor­ko­men. Lei­ding­ge­ven­den kun­nen hun per­soon­lijk lei­der­schap ver­ster­ken door hart­co­he­ren­tie.

Kern van de metho­de

De kern van het Hart voor de Zorg pro­gram­ma is dat u de Heart­Math tech­nie­ken aan­leert. De groeps­trai­ning omvat in de regel 4 dag­de­len ver­spreid over drie maan­den. Tus­sen de bij­een- kom­sten door traint u dage­lijks uw cohe­ren­tie. U zult gaan mer­ken dat het toe­pas­sen van de tech­nie­ken van­zelf­spre­kend wordt in het dage­lijks leven. De oefe­nin­gen zijn een­vou­dig en direct toe­pas­baar. De resul­ta­ten zijn met­een merk­baar door­dat de nega­tie­ve impact van stress een halt toe­ge­roe­pen wordt en de posi­tie­ve impact van cohe­ren­tie ver­groot wordt. Na de trai­ning ver­be­te­ren de resul­ta­ten door­gaans spon­taan en na 3 maan­den zijn uw zelf gestel­de doe­len meest­al bereikt. In de trai­ning krijgt u ken­nis van de ach­ter­grond van hart­co­he­ren­tie: het begrip hart­co­he­ren­tie wordt uit­ge­legd, even­als de wer­king van het brein en het zenuw­stel­sel, de samen­wer­king tus­sen hart en her­se­nen, de effec­ten van emo­ties hier­op en de con­se­quen­ties voor het func­ti­o­ne­ren.

employee

Meten

Voor­af­gaand en na afloop van de trai­ning vult u een vra­gen­lijst in op het gebied van stress, me- dische klach­ten en het func­ti­o­ne­ren op het werk. Door de begin- en eind­rap­por­ta­ge met elkaar te ver­ge­lij­ken, krijgt u inzicht in de effec­ten van de trai­ning. Uit de metin­gen blijkt con­se­quent een ster­ke ver­be­te­ring op ken­mer­ken als vita­li­teit, emo­ti­o­ne­le zelf­stu­ring, pres­ta­ties, even­wicht tus­sen werk en pri­véle­ven en omgaan met stress.

Maat­werk

‘Heart­Math biedt een uniek stress­re­duc­tie sys­teem dat onge­woon effec­tief is in het terug­drin­gen van angst en zor­gen en het ver­be­te­ren van pres­ta­tie. In tegen­stel­ling tot veel ande­re pro­duc­ten en dien­sten die soort­ge­lij­ke claims leg­gen, heeft het een soli­de weten­schap­pe­lij­ke basis en is het getest in een ver­schei­den­heid aan situ­a­ties die dui­de­lijk deze resul­ta­ten heb­ben aan­ge­toond.’
Paul J. Rosch, M.D., F.A.C.P., Pre­si­dent of the Ame­ri­can Insti­tu­te of Stress and Cli­ni­cal Pro­fes­sor of Medi­ci­ne and Psy­chi­a­try, New York Medi­cal Col­le­ge

Wij leve­ren het liefst maat­werk en onder­zoe­ken met u wat het bes­te past bij uw visie, uw doe­len en uw orga­ni­sa­tie. De moge­lijk­he­den zijn groot: van mana­ge­ment tot en met werk­vloer met een gecom­bi­neer­de inzet van indi­vi­du­e­le coa­ching, groeps­trai­ning en e‑learning. Ook is het moge­lijk om intern trai­ners op te lei­den bin­nen uw orga­ni­sa­tie om zo Heart­Math een struc­tu­reel onder­deel te maken van het per­so­neels­be­leid.

Posi­tief den­ken met je her­se­nen is zin­vol, maar posi­tief voe­len van­uit je hart geeft een gewel­di­ge impuls aan de gezond­heid en aan effec­tief en cre­a­tief func­ti­o­ne­ren”. (Uit: uw brein als medi­cijn, Prof. Dr. David Ser­van-Schrei­ber)

Erva­rin­gen in orga­ni­sa­ties

staafdiagramDaar waar het pro­gram­ma wordt toe­ge­past, stijgt het pres­ta­tie­ni­veau, wordt er beter gecom- muni­ceerd en samen­ge­werkt, ver­be­te­ren beslis­sin­gen en staan men­sen meer open voor pati­ën­ten en collega’s. De deel­ne­mers voe­len zich meer gewaar­deerd en ver­bon­den met de orga­ni­sa­tie. Een inves­te­ring in Hart voor de Zorg levert daar­door resul­ta­ten op die ook finan­ci­eel aan­trek­ke­lijk zijn zoals: min­der ver­loop van per­so­neel, min­der ver­zuim, gro­te­re mede­wer­ker­ste­vre­den­heid, min­der medi­sche fou­ten, hoge­re pati­ënt­vei­lig­heid en gro­te­re pa- tiënt­te­vre­den­heid. Waar kiest u voor? Wij bren­gen graag met u meer Hart in de Zorg.

Prak­ti­sche resul­ta­ten van het pro­gram­ma

“Druk­te, stress en daar­door te wei­nig tijd is de dage­lijk­se prak­tijk voor zorg­ver­le­ners. De Heart­Math metho­de helpt je om rust en pas­sie terug te bren­gen in je werk. Sim­pel, effec­tief en oplos­sings­ge­richt.”
Dr. Jaap van den Heu­vel, Voor­zit­ter Raad van Bestuur, Rei­nier de Graaf zie­ken­huis, Delft. ‘een zach­te metho­de met har­de resul­ta­ten’
  • meer ener­gie en vita­li­teit
  • min­der stress (en lage­re bloed­druk) •
  • meer emo­ti­o­ne­le balans
  • beter sla­pen
  • bete­re con­cen­tra­tie
  • meer ple­zier en vol­doe­ning in uw werk en leven