Peak Per­for­man­ce Pro­gram­ma

Top­spor­ters moe­ten, in team­ver­band of indi­vi­du­eel, let­ter­lijk op de top­pen van hun kun­nen pres­te­ren, zowel fysiek als men­taal, emo­ti­o­neel en, in team­ver­band, soci­aal. Dit ver­eist dat elk onder­deel van het zeer com­plexe sys­teem dat wij als mens zijn, opti­maal func­ti­o­neert. Dit ver­eist dus een top­con­di­tie!

HMfolder_PP_page6_image4Orga­ni­sa­ties en bedrij­ven ver­wach­ten van u als pro­fes­si­o­nal dat u cre­a­tief bent, dat u oplos­sin­gen aan­reikt voor las­ti­ge pro­ble­men of dillema’s en dat u ver­bin­din­gen legt die er niet waren. Daar­naast schrijft u stuk­ken, maakt u plan­nin­gen, woont u ver­ga­de­rin­gen bij en haalt u tar­gets. En dit alles pro­beert u zo goed moge­lijk in even­wicht te hou­den met de situ­a­tie thuis.

Kort­om, ook wer­ken wordt steeds meer een top­sport. Dat is een fan­tas­ti­sche uit­da­ging, maar als pro­fes­si­o­nal heeft u daar­voor wel de juis­te (top) con­di­tie nodig. Het Peak Per­for­man­ce Pro­gram­ma van Heart­Math® kan uw pres­ta­tie­ver­mo­gen als pro­fes­si­o­nal op een opti­maal niveau bren­gen.

Het Peak Per­for­man­ce pro­gram­ma gaat over het ver­be­te­ren van uw inter­ne balans. Met behulp van bio-feed­back appa­ra­tuur ziet u hoe uw inner­lij­ke of fysi­o­lo­gi­sche staat is. Dit wordt ook wel hart­co­he­ren­tie genoemd. U leert zelf invloed te heb­ben op uw eigen gevoe­lens en emo­ties waar­door uw balans ver­be­tert. Dit geli­cen­ceer­de pro­gram­ma wordt alleen gege­ven door trai­ners die zijn opge­leid en gecer­ti­fi­ceerd door Heart­Math Bene­lux.

De Heart­Math tech­nie­ken zijn weten­schap­pe­lijk bewe­zen, een­vou­dig, wer­ken snel en zijn direct toe­pas­baar. Onze gepa­ten­teer­de en bekroon­de bio-feed­back soft­wa­re laat u direct het effect zien van de tech­nie­ken. Door te oefe­nen bent u in staat om uw eigen hart­co­he­ren­tie te ver­ho­gen. Dit heeft een krach­tig posi­tief effect op uw func­ti­o­ne­ren, zowel op uw werk als thuis.

Prak­ti­sche resul­ta­ten van het pro­gram­ma
  • ver­be­terd pres­ta­tie­ver­mo­gen & ver­hoog­de pro­duc­ti­vi­teit
  • sterk ver­min­der­de stress bele­ving, met daar­bij beho­ren­de fysi­o­lo­gi­sche ver­be­te­rin­gen (zoals bijv. lage­re bloed­druk)
  • meer ener­gie en ver­hoog­de vita­li­tei
  • ver­be­ter­de men­ta­le en emo­ti­o­ne­le flexi­bi­li­teit
  • meer con­cen­tra­tie en focus, beter in staat om te luis­te­ren

Ver­gro­ten van uw inner­lij­ke balans en vita­li­teit
Er bestaat een direct ver­band tus­sen uw hart­rit­me en uw gedach­ten en emo­ties. Het emWa­ve® sys­teem van Heart­Math geeft u een onmid­del­lij­ke, objec­tie­ve feed- back van uw inner­lij­ke staat. In hoe­ver­re u in balans bent is met­een te zien op het com­pu­ter­scherm. Tevens kunt u vol­gen hoe gedach­ten en emo­ties uw hart­rit­me beïn­vloe­den en wat de effec­ten zijn die het toe­pas­sen van de Heart­Math tech­nie­ken op u kun­nen heb­ben.

HMfolder_PP_page6_image3

Zo krijgt u met de geleer­de tech­nie­ken een krach­ti­ge manier van zelf­stu­ring. Hier- door cre­ëert u opti­ma­le pres­ta­ties in uw dage­lijk­se werk­si­tu­a­ties. Het pro­gram­ma is ont­wik­keld door car­di­o­lo­gen, neu­ro-car­di­o­lo­gen en neu­ro­lo­gen van het Heart­Math Insti­tuut in Ame­ri­ka. Dit insti­tuut doet al meer dan 15 jaar weten­schap­pe­lijk onder­zoek.

“De tech­nie­ken die in het Heart­Math Peak Per­for­man­ce Pro­gram­ma wor­den gebruikt zijn sim­pel en direct in de prak­tijk toe­pas­baar. Door het gebruik van deze tech­nie­ken ben ik effec­tie­ver in mijn day to day busi­ness. Maar ook pri­ve heb ik erg veel pro­fijt van deze trai­ning. Kort­om, deze trai­ning heeft mijn leven meer inhoud gege­ven”
Arnout van der Rest, Part­ner Trans­fer Pri­cing, Pri­ce­Wa­ter­hou­seCoop­ers Belas­ting­ad­vi­seurs N.V.

Wereld­wijd zijn er inmid­dels vele dui­zen­den mana­gers en mede­wer­kers van be- drij­ven als Uni­lever, Shell, Hew­lett Pack­ard, BP en Moto­rola in het Heart­Math Peak Per­for­man­ce Pro­gram­ma getraind. In Neder­land zijn sinds 2001 trai­nin­gen gege­ven aan mede­wer­kers van o.a. de NS, de Belas­ting­dienst, ver­schil­len­de gemeen­tes, Del­ta Loyd, Pri­ce­Wa­ter­hou­seCoop­ers en Phi­lips.

Naast het bedrijfs­le­ven wordt de metho­de ook gebruikt bij over­he­den, onder­wijs, poli­tie, gezond­heids­zorg en in de top­sport. Uit metin­gen die we voor en na het Peak Per­for­man­ce Pro­gram­ma doen, blijkt con­se­quent een ster­ke ver­be­te­ring op ken­mer- ken als vita­li­teit, beter sla­pen, pres­ta­ties, even­wicht werk/­pri­ve-leven en omgaan met stress. Deze resul­ta­ten onder­steu­nen de weten­schap­pe­lij­ke the­o­rie­ën.


De fysi­o­lo­gi­sche ach­ter­grond en weten­schap­pe­lij­ke onder­bou­wing van Heart­Math is abso­luut soli­de, reden waar­om we aan de gang gegaan zijn met pilot stu­dies bij Shell. Het zien van een zelf ver­oor- zaak­te ver­an­de­ring in hun eigen hart­rit­me maak­te indruk op de anders zo scep­ti­sche inge­ni­eurs.’
Dr. Gra­ham Brid­ge­wood, Chief Medi­cal Offi­cer, Shell Inter­na­ti­o­nal (UK)


Het Peak Per­fo­man­ce Pro­gram­ma is zowel indi­vi­du­eel als voor groe­pen inzet­baar. Vraag naar de uige­brei­de moge­lijk­he­den.