ROC Fries­land Col­le­ge

Dare! heeft vorig jaar al het onder­steu­nend per­so­neel van ROC Fries­land Col­le­ge getraind. Inmid­dels heeft de eer­ste groep van het onder­wij­zend per­so­neel de trai­ning “In Balans —  Omgaan met Con­flict en Agres­sie” gevolgd.