In Balans — Omgaan met Weer­stand, Con­flict en Agres­sie

Hulp­ver­le­ners, onder­wij­zend per­so­neel, win­kel­per­so­neel en veel ande­re pro­fes­si­o­nals wor­den regel­ma­tig gecon­fron­teerd met agres­sie. Veel van die agres­sie is erop gericht om iets gedaan te krij­gen, som­mi­ge agres­sie komt voort uit boos­heid of frus­tra­tie en soms is de agres­sie toe te schrij­ven aan een gees­tes­toe­stand van een per­soon.

De Tra­ning In Balans — Omgaan met Con­flict en Agres­sie
Vei­lig­heid voor jezelf je collega’s en je klan­ten is belang­rijk. Basis om hier iets te kun­nen bete­ke­nen is dat je zelf pro­fes­si­o­neel kunt blij­ven func­ti­o­ne­ren. Om beroeps­be­oe­fe­naars hier­toe de gereed­schap­pen te bie­den heeft Rond­om­zorg de In Balans trai­ning ont­wik­keld.

De In Trai­ning In Balans gaat ervan uit dat je zelf je eigen gereed­schap bent, dat je dat gereed­schap goed moet (leren) ken­nen en dat je het scherp moet hou­den. De trai­ning leert de trai­nees om ver­schil­len­de soor­ten agres­sie en con­flict­si­tu­a­ties te her­ken­nen en wat te doen en ook wat voor­al niet te doen.

De trai­ning beslaat, afhan­ke­lijk van het oplei­dings- ken­nis- en vaar­dig­heids­ni­veau van de deel­ne­mers, drie of meer dag­de­len. Er wordt, afhan­ke­lijk van de groeps­groot­te, gewerkt met één of twee trai­ners. De nadruk ligt op prak­tijk­si­tu­a­ties, her­ken­ning, vaar­dig­heids­ver­gro­ting, men­taal en emo­ti­o­neel zelf­ma­na­ge­ment, ken­nis van de ver­schil­len­de func­ties van agres­sie en leren wat de eigen con­flict­han­te­rings­stijl is.

Tarie­ven
De prijs van de trai­ning is afhan­ke­lijk van de groeps­groot­te, loca­tie en inhou­de­lij­ke wen­sen. Offer­te wordt geheel vrij­blij­vend op aan­vraag gemaakt.