Psy­cho­pa­tho­lo­gie en han­de­lings­vaar­dig­he­den voor leken en vrij­wil­li­gers

Om vrij­wil­li­gers ken­nis en vaar­dig­he­den mee te geven waar­mee ze opti­maal toe­ge­rust zijn om met cli­ën­ten met psy­chi­a­tri­sche en/of ver­stan­de­lij­ke beper­kin­gen om te gaan, heeft Rond­om­zorg daar een oplei­dings­aan­bod voor ont­wik­keld. Deze trai­ning wordt gege­ven door drs M.W. van Borg (GZ Psycholoog/Generalist met een onder­wijs­be­voegd­heid) en drs. S. Pau­lus­sen (Psy­cho­loog NIP). De trai­ning is ver­spreid over vier dag­de­len van 3 uur (meest­al avon­den) en gaat in op de twee basis­vra­gen:

  • wat is het (ingaand op de ver­schil­len­de beper­kin­gen)?
  • wat kan ik er mee (ingaand op hoe in basis om te gaan met iemand met een bepaal­de beper­king)?

Daar­naast wordt er tijd besteed aan al die situ­a­ties waar­in het niet zo “stan­daard” is.