Reac­ties

“Na de vier trai­nin­gen gehad te heb­ben over het ver­gro­ten van je veer­kracht, onder lei­ding van Dani­ël­le Rubingh, ben ik er ach­ter geko­men dat er veel meer uit een dag te halen is, door sim­pel weg je ener­gie beter te ver­de­len over de dag en hier bewust aan te wer­ken. Door goed inzicht te krij­gen, tij­dens de trai­nin­gen over hoe jouw ‘ener­gie­land­schap’ er uit ziet en waar je je op dat moment in bevindt, kan je jezelf dank­zij deze adem­ha­lings­tech­nie­ken als ware reset­ten en jezelf een beter gevoel geven. In het begin kwam ik erach­ter dat dit niet van­zelf ging, je moet hier­voor trai­nen om deze posi­tie­ve gevoe­lens zo snel en goed moge­lijk te ver­an­ke­ren (Voor­beeld uit de trai­ning: Je wordt immers ook niet gespierd, door alleen aan een fit­ness cen­trum te den­ken). Naar­ma­te ik meer ben gaan oefe­nen (O.a. dank­zij het huis­werk wat je mee krijgt naar huis) wist ik snel­ler in welk ener­gie­land­schap ik me bevond en dat om te zet­ten in een posi­tie­ver gevoel, waar­door mijn hart­slag weer zak­te en ik me beter kon focus­sen op belang­rij­ke­re zaken. 
Al met al, een zeer geslaag­de trai­ning mogen bele­ven en ben me bewust gewor­den van din­gen die ik nog niet wist en mij nu mak­ke­lij­ker door de dag hel­pen. Wel is mij advies, de adem­ha­lings­tech­nie­ken goed te blij­ven oefe­nen en het zo snel moge­lijk eigen te maken, dit bevor­derd erg de resul­ta­ten van de trai­ning die je zal vol­gen!”
Erik

Voor­dat jul­lie met de cur­sus het voor­deel van veer­kracht begin­nen wil ik jul­lie iets ver­tel­len hoe ik een en ander erva­ren heb! Het heeft mij per­soon­lijk een enorm inzicht gege­ven waar mijn “ener­gie­lek­ken” ont­staan en hoe ik dit op ver­schil­len­de manie­ren kan bij­stu­ren. Door de cur­sus ont­staat een gewel­dig stuk­je bewust­wor­ding en wor­den er “tools” aan­ge­reikt hoe hier mee om te gaan.”
Mar­griet (novem­ber 2015)

“Ik heb het “Heart­math Stress Reduc­tie Pro­gram­ma voor Veer­kracht en Ener­gie”  bij Dani­ël­le van DARE! Trai­ning & Advies gevolgd. Door dit pro­gram­ma heb ik inzicht gekre­gen in mijn stress­ver­oor­za­kers en heb ik meer grip gekre­gen op mijn stress­re­ac­tie door mid­del van zelf­stu­rings­tech­nie­ken.  In het begin van het pro­gram­ma ligt de nadruk nog op de the­o­rie maar er wordt veel geoe­fend. Deze oefe­nin­gen zijn afwis­se­lend, speels, leer­zaam en inzicht­ge­vend. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van een com­pu­ter­pro­gram­ma met sen­so­ren die licha­me­lij­ke reac­ties meet. Zo kun je, tij­dens het oefe­nen, zien dat de zelf­stu­rings­tech­nie­ken wer­ken. De oefe­nin­gen zijn direct toe­pas­baar in je dage­lijk­se leven.
Dani­ël­le is een train­ster die op een ont­span­nen manier werkt met de groep en ieder in zijn/haar eigen pro­ces op een pret­ti­ge, dui­de­lij­ke manier bege­leidt. Ik heb het pro­gram­ma met veel ple­zier gevolgd en zal het ook zeker aan­ra­den.”
Lies­beth (Oktober/november 2015)