Start In Balans­trai­ning Fries­land Col­le­ge

DareTrainingIBTOp vrij­dag 4 sep­tem­ber is ROC Het Fries­land Col­le­ge begon­nen met de trai­ning “omgaan met con­flict en agres­sie” (In Balans Trai­ning).  We zijn begon­nen met het trai­nen van de onder­steu­nen­de dien­sten, de men­sen die vaak con­tact heb­ben met leer­lin­gen en ande­ren bui­ten de les­uren en/of bui­ten de les­lo­ka­len. De trai­nin­gen (3x op rij op de vrij­dag) vin­den plaats in het Tromp­the­a­ter. In totaal zul­len deze serie zo’n zes­tig men­sen van Het Fries­land Col­le­ge getraind wor­den.