Team Trai­nin­gen

Samen met ver­schil­len­de trai­ners is het moge­lijk om diver­se trainingsprogramma’s te bie­den van­uit ver­schil­len­de vraag­stel­lin­gen en doel­stel­lin­gen. Er kun­nen trai­nin­gen en work­shops wor­den ver­zorgd op het gebied van samen­wer­ken en com­mu­ni­ca­tie, metho­diek (pro­ject- of akti­vi­tei­ten, erva­rend leren, com­pe­ten­tie­mo­del, meer­vou­di­ge par­tij­dig­heid), gespreks­voe­ring, etc. De faci­li­tai­re kant en de cate­ring van de trai­nin­gen kan geheel wor­den ver­zorgd.

Voor de trai­nin­gen kun­nen wij een beroep doen op ver­schil­len­de collega’s met diver­se vaar­dig­he­den. Denk hier­bij aan bij­voor­beeld bij­voor­beeld een com­mu­ni­ca­tie­des­kun­di­ge, een bedrijfs­psy­cho­loog, een ortho­pe­da­goog, con­ser­va­to­ri­um geschool­de muzi­kan­ten, acteurs, tech­ni­ci…..

De trai­nin­gen zijn ont­staan van­uit de prak­tijk. Prak­tisch han­de­len in situ­a­ties, omgaan met klan­ten en collega’s (omgaan met je lei­din­ge­ven­de…) aller­lei situ­a­ties die in het werk voor kun­nen komen. De trai­nin­gen zijn geschikt voor zowel de non­pro­fit als pro­fit sec­tor.

Een trai­ning of work­shop kan naar behoef­te samen­ge­steld wor­den. Na een of meer­der ver­ken­nen­de gesprek­ken kan een voor­stel gedaan wor­den voor een pro­gram­ma dat opti­maal aan­sluit bij de behoef­tes van een team en/of de werk­ge­ver.