MIR Trai­ning

Kin­de­ren, jon­ge­ren en jong vol­was­se­nen met AD(H)D, Autis­me Spec­trum Stoor­nis­sen en bijv. ODD heb­ben vaak moei­te met stress­vol­le situ­a­ties, impuls- en agres­sie­re­gu­la­tie. Alhoe­wel de oor­za­ken ver­schil­lend zijn kun­nen wij deze kin­de­ren wel gereed­schap­pen bie­den om hier­mee om te gaan. Die gereed­schap­pen wer­ken op een aan­tal ver­schil­len­de wij­zen: mind­full­ness based, psy­cho­mo­to­risch en cog­ni­tief gedrags­the­ra­peu­tisch.

Mind­ful­ness Based Impuls- & Agres­sie­re­gu­la­tie­trai­ning
De Mind­ful­ness Based Impuls- & Agres­sie­re­gu­la­tie­trai­ning, ofte­wel MIR trai­ning (MIR is rus­sisch voor vre­de) wordt in groeps­ver­band gege­ven door Frank Zwiers. Frank heeft jaren­lan­ge erva­ring in het les­ge­ven in Jiu-Jit­su, zelf­ver­de­di­gingles­sen, weer­baar­heid­trai­nin­gen, en het geven van diver­se cur­sus­sen in omgaan met agres­sie, rots en water, enz. Frank wordt geas­sis­teerd door een assis­tent trai­ner van Rond­om­zorg. Daar­naast is er bege­lei­ding en onder­steu­ning van­uit onze gedrag­we­ten­schap­pe­lij­ke staf.

De MIR trai­ning maakt gebruik van aan­dacht­sme­di­ta­tie tech­nie­ken, sport- en spel, zelf­ver­de­di­gings­tech­nie­ken, Rots en Water ele­men­ten, groeps­dy­na­mi­ca en cog­ni­tief gedrag­the­ra­peu­ti­sche ele­men­ten. Er wordt gewerkt in groe­pen van 8 kin­de­ren / jon­ge­ren. Er draai­en op dit moment twee groe­pen (12 t/m 16 jaar) op de vrij­dag­mid­dag, een groep van 13:30 tot 14:30  en een groep van 15:30 tot 16:30. Bij vol­doen­de aan­mel­din­gen (min. 4) kan er een groep jong vol­was­se­nen gestart wor­den.

Kern­doe­len
Kern­doe­len zijn: res­pect heb­ben voor elkaar, een posi­tief zelf­beeld opbou­wen, vaar­dig­he­den ont­wik­ke­len m.b.t. con­flict­han­te­ring, asser­ti­vi­teit en voor­al je balans (fysiek, men­taal en emo­ti­o­neel) bewa­ren! Het is aan te beve­len de MIR trai­ning op enig moment aan te vul­len met de hart­co­he­ren­tie­trai­ning.