Zo her­ken je een burn-out — en zo doe je er wat aan

bron: NRC, Geer­tje Tuen­ter, 3 febru­a­ri 2016

Uit­ge­put. Een op de zeven wer­ken­de Neder­lan­ders heeft last van burn-out­klach­ten als over­ver­moeid­heid en emo­ti­o­ne­le uit­put­ting. Grijp in voor het hele­maal mis­gaat. Door regel­ma­tig te leven en te spor­ten, maar voor­al door te vra­gen: hoe maak ik mijn baan leu­ker?

We begin­nen met een test­je. Hier zijn alvast de moge­lij­ke ant­woor­den: nooit, enke­le keren per jaar, maan­de­lijks, enke­le keren per maand, elke week, enke­le keren per week, elke dag. Kies het bes­te ant­woord bij deze stel­lin­gen:
– Aan het ein­de van een werk­dag voel ik me leeg.
– Ik voel me moe als ik ’s mor­gens opsta en gecon­fron­teerd word met mijn werk.
– Het vergt heel veel van mij om de hele dag met men­sen te wer­ken.
– Ik voel me com­pleet uit­ge­put door mijn werk.

Dit zijn vra­gen om emo­ti­o­ne­le uit­put­ting vast te stel­len. Dat is een van de belang­rijk­ste indi­ca­to­ren van een burn-out.

De vra­gen wer­den voor­ge­legd aan Neder­land­se werk­ne­mers tij­dens een gro­te jaar­lijk­se enquê­te over arbeids­om­stan­dig­he­den van het Cen­traal Bureau voor de Sta­tis­tiek, TNO en het minis­te­rie van Soci­a­le Zaken en Werk­ge­le­gen­heid. De recent­ste ver­scheen eind vorig jaar. De uit­komst: een op de zeven wer­ken­de Neder­lan­ders (14 pro­cent) heeft burn-out­ver­schijn­se­len. Zij beant­woord­den deze vra­gen gemid­deld geno­men met ‘enke­le keren per maand’ of meer, met die sco­re komen ze in aan­mer­king komen voor het label burn-out­klach­ten.